Skip to navigation Skip to Content

Search

Menu
Search Marshfield Clinic Health System
Join a world-class health system. Find jobs

TXOJ CAI PAB NYIAJ

​​​​​​​​​Marshfield Clinic Health System (nrog rau Lakeview Medical Center hauv Rice Lake) mam muab kev kuaj mob sai thiab mob tsim nyog pab dawb los sis luv nqi rau tus neeg mob uas yog tsim nyog tau txais li cas.​​

​​Daim ntawv thov nyiaj pab
Daim ntawv thov nyiaj txoj cai​
Tsab cai hais txog kev​ xa nqi​
Qhia txog cov lus yooj yim


Leej twg thiaj tsim nyog tau txais:

Leej twg thov los tau:

  • Luv nqi rau cov neeg mob uas tsis muaj daim ntawv kho mob thiab yam khoom uas muaj nuj nqis txog los sis  qis dua li 400% ntawm  nom tswv daim ntawv qhia.
  • Kuaj mob pub dawb rau cov neeg  mob uas muaj tej khoom muaj nuj nqis txog los sis yog qis dua li 200% ntawm nom tswv daim ntawv qhia.
  • Tej zaum yuav muaj lwm yam kev pab nyob ntawm tus neeg mob tsev neeg coob li cas nqi kuaj mob thiab lwm yam uas tsim nyog tau txais.

Cov neeg saib xyuas nuj nqis mam pab ua ntaub ntawv rau daim ntawv kho mob, ntawv kho mob sib hloov thiab lwm yam kev pab.


RAUG NQI TXOG LI CAS:

Tus neeg mob uas tsim nyog tau txais nyiaj pab los ntawm txoj cai muaj kev pab nyiaj yuav tsis raug them ntau npaum li tus nqi uas rau qho kuaj mob sai los sis mob tsim nyog pab rau txhua tus uas muaj daim ntawv kho mob.


YOG XAV TAU DAIM NTAWV LUAM PUB DAWB* NTAUB NTAWV THIAB COV CAI:

YUAV THOV LI CAS:​

Tus neeg mob nrhiav nyiaj pab yuav tau thov los ntawm ua ntaub ntawv thov thiab xa los sis nqa kiag tej ntaub ntawv mus rau:

Marshfield Clinic Health System
Patient Assistance Center, 3Q4
1000 North Oak Avenue
Marshfield, WI 54449
Phone: 715-389-4475​

PTus neeg mob yog xav tau daim ntawv pub dawb ntawm tsab cai los sis tuaj ntisb kiag ib tug neeg tom Tus neeg mob nrhiav nyiaj pab chav tsev: