Skip to navigation Skip to Content

Search

Menu
Search Marshfield Clinic Health System
Join a world-class health system. Find jobs

Tsab Cai Hais Txog Kev Xa Nqi thiab Sau Nqi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Muaj cov neeg teb xov tooj hauv qhov chaw xyuas txog tus neeg mob cov as khauj los pab teb cov lus nug txog cov nqi thiab kev npaj ua hli them

 • Marshfield Clinic ntawm (888) 258-9775

 • Lakeview Medical Center ntawm (715) 236-6181 


I. Siv rau:

Tag nrho cov neeg mob uas tau kev pab los ntawm Marshfield Clinic Health System, Inc. thiab cov koom haum uas nws txuam nrog (hu ua "MCHS" thaum siv hauv tsab cai no). Tsab cai no yog siv rau Lakeview Medical Center, Rice Lake, Wisconsin ("LMC") thiab Marshfield Clinic Regional Medical Center, Marshfield, Wisconsin ("MCRMC"), thiab tag nrho Marshfield Clinic, Inc. cov kev pab ("MC"). Tsis siv tsab cai no rau cov kev pab los ntawm Family Health Center of Marshfield, Inc. ("FHC").

II. Lub hom phiaj:

Marshfield Clinic Health System lub hom phiaj yog los txhawb nqa tib neeg lub neej kom muaj kev kho mob uas siv tau yooj yim, them taus thiab muaj kev hlub tshua. Peb lub zeem muag yog los nrhiav tswv yim tshiab thiab phua lub ntsiab ntawm txoj kev kho mob yav tom ntej no mus ntau ntau tiam thiab yog tus neeg siv thawj txoj kev xaiv hais txog kev kho mob.

Yuav kom nthuav tau MCHS lub zeem muag mus deb, Pawg Neeg Tswj hauv LMC, MCRMC, thiab MC nyias tau tsim tsab cai Txog Kev Xa Nqi thiab Sau Nqi no thiab Tsab Cai Txog Kev Pab Nyiaj Them Nqi kom saib taus txhua tus neeg mob kom ncaj ncees thiab tsim nyog thiab muab ib lub sij hawm kom txaus los thov kev pab nyiaj them nqi los sis los ua hli them cov nqi. Tsab cai no yog npaj ua kom raug li qhov yuav tsum tau ua raws li cov cai hauv zos, xeev, thiab nom tswv teb chaws hais txog txoj kev xa nqi thiab sau nqi.

Tsab cai no hais txog cov ntsiab tseem ceeb hauv MCHS tus txheej txheem daws qhov uas tus neeg mob tiv thiab los sim ua li qhov ua tau los xyuas seb tus neeg ntawd puas tsim nyog rau kev pab nyiaj ua ntej yuav siv lwm txoj kev los sau nqi. Cov neeg mob yuav tsum tau ua raws li cov txheej txheem hauv tsab cai no kom thiaj li pab tau qhov uas yuav tsum tau them, ua qhia tau tias xav tau kev pab nyiaj (yog tias siv), thiab los pab rau ntawm lawv txoj kev kho mob raws lawv qhov peev xwm them. MCHS yuav tsis cais tshwj ib leej twg raws hnub nyoog, yog poj niam los yog txiv neej, haiv neeg, kev ntseeg, kev tsis taus, tuaj teb chaws twg tuaj, los sis yog neeg tuaj li cas tuaj rau teb chaws no thaum uas los txiav txim seb puas yuav muab kev pab nyiaj.

III. Cov Ntsiab Txhais:

Kev Mob Nkeeg Hnyav: Kev mob nkeeg (suav kev mob plab yug me nyuam tib si) uas muaj cov tsos mob qhia tias mob hnyav (suav qhov uas mob heev tib si) xws li tias yog tsis muab kev pab kho mob tam sim ntawd ces yuav muaj ib los sis ntau tshaj ib qho nram qab no tshwm sim: (a) ua ib qho teeb meem loj rau tus neeg mob txoj kev noj qab haus huv; (b) ua rau lub cev puas tsuaj loj; (c) ua rau cov hauv nruab nrog cev los sis ib feem ntawm lub cev tsis ua hauj lwm.

Kev Tsib Nqi Nruj (Extraordinary Collection Action) (ECA): Cov kev siv rau ib tug neeg los sau nqi them rau daim nqi kho mob uas yuav tsum tau mus hais hauv tsev hais plaub, uas muaj qhov muab tus neeg cov nqi muag rau lwm lub koom haum sab nraud, los sis muaj qhov qhia txog kev them nqi tsis zoo mus rau cov khoom haum qhia txog neeg txoj kev them nqi los sis cov koom haum saib xyuas txog txiaj ntsig (credit bureaus).

Tus (Cov) Neeg Them Cov Nqi (Guarantor): Tus (Cov) neeg uas muaj txoj dej num los them cov nqi kho mob. Tus Neeg Them Nqi tej zuam yuav yog tus neeg mob, leej niam leej txiv, tus neeg saib xyuas raws txoj cai, los sis lwm tus neeg uas muaj txoj dej num los them raws li txoj cai. Thaum twg hais txog "tus neeg mob" hauv tsab cai no nws yuav yog txhais tias yog tus neeg mob thiab/los sis tus Neeg Them Cov Nqi.

Khoom Tsev Kho Mob Tuav Cia Kom Txog Thaum Them Nuj Nqis (Hospital Lien): Ib qho kev aws los ntawm lub tsev kho mob kom them rau cov kev pab uas tau muab rau tus neeg raug mob. Qhov kev aws mas yog rau ib qho kev txiav txim plaub (judgment), khoom plig (award) los sis nyiaj tau ntawm kev sib foob (settlement) uas tus neeg raug mob tau thaum foob tus neeg uas muaj txoj dej num los thaj tsob qhov kev raug mob. Ib qho khoom tsev kho mob tuav cia kom txog thaum them nuj nqis mas yog ib qho uas tsis suav rau hauv txoj kev sau nqi li niaj zaus. Ib qho khoom tsev kho mob tuav cia kom txog thaum them nuj nqis mas tsis suav tias yog ib qho Kev Tsib Nqi Nruj (ECA).

Qhov Nyiaj Uas Yus Rho Yus Nyiaj Los Them: Cov nqi kho mob uas lub tuam txhab tuav pov hwm tsis ntxiv nyiaj. Qhov Nyiaj Uas Yus Rho Yus Nyiaj Los Them mas feem ntau suav tus nqi sib koom them (copayments), cov nqi uas muaj ob daim ntawv kho mob sib koom (coinsurance), cov nqi yus them ua ntej (deductible), cov kev pab uas tsis muaj kev pov puag, thiab lwm cov nqi uas tsis kam them.

Daim Nqi: Ib daim ntawv sib txuas lus uas xa rau tus neeg mob hauv kev xa ntawv, hauv email, los sis tus neeg mob qhov chaw nkag mus xyuas (patient portal) uas piav qhia txog cov kev pab uas tau txais thiab tiv pes tsawg.

Muaj Neeg Sab Nrauv Ua Tus Thaj Tsob (Third Party Liability): Ib tus neeg sab nraud tej zaum yuav yog tus uas yuav tau them rau ib feem los sis tag nrho cov nqi kho mob rau tus neeg mob. Ib co piv txwv muaj xws li, kev tuav pov hwm tsheb, kev raug mob tom hauj lwm, los sis kev tuav pov hwm vaj tse.

Tsis muaj kev tuav pov hwm: Ib tug neeg uas tsis muaj kev tuav pov hwm kho mob. Cov neeg mob uas muaj kev tuav pov hwm tiam sis tseem tiv nqi vim lawv qhov chaw tuav pov hwm tsis them (piv txwv li suav cov nqi yus them ua ntej (deductibles), cov nqi uas muaj ob daim ntawv kho mob sib koom (coinsurance), cov nqi sib koom them (copayments), cov kev pab ntau tshaj plaws, los sis cov kev pab uas tsis kam them), mas tsis suav tias yog Tsis Muaj Kev Tuav Pov Hwm. ​

IV. Cov Kev Kho Mob Thaum Muaj Xwm Ceev:

MCHS yuav tsis raus tes rau cov kev ua uas yuav ua kom cov neeg tsis xav mus nrhiav kev kho mob thaum muaj xwm ceev, xws li yuav kom cov neeg mob tim chav kho mob ceev yuav tsum tau them nqi ua ntej tau txais kev kho mob los sis cia sau nqi hauv chav kho mob ceev los sis lwm yam uas cov dej num yuav cuam tshuam rau nqe lus tias tsis muaj cais tshwj hauv txoj kev pab kho mob thaum muaj xwm ceev. 


V. Cov Txheej Txheem Xa Nqi:

Tus neeg mob cov dej num: Cov neeg mob yuav tsum tau paub thiab nkag siab txog lawv qhov chaw tuav pov hwm cov kev pab, thiab xav kom lawv hu rau lawv daim ntawv kho mob ua ntej yuav mus kho mob yog muaj lus nug hais txog kev pab them 
nqi thiab Qhov Nyiaj Uas Yus Rho Yus Nyiaj Los Them (Out of Pocket Amount).

 • Cov neeg mob yuav tsum tau muab ib qho chaw nyob kom yog thiaj li xa tau cov ntawv hais txog nyiaj thiab cov nqi tuaj. 

 • Cov neeg mob yuav tsum tau muab lawv daim ntawv tuav pov hwm rau saib thaum thov txog thaum lub sij hawm rau npe. Yuav luam cov ntawv kho mob cia ua pov thawj. 

 • Cov neeg mob yuav tsum tau ua raws li lawv daim ntawv kho mob pawg neeg muab kev kho mob cov cai thiab muab kev xa mus thiab kev tso cai thaum uas tsim nyog kom thiaj li tau txoj kev pab them nqi kho mob ntau tshaj plaws rau txoj kev kho lawv.

Txiav txim txog qhov tus neeg mob tiv: MCHS yuav nrhiav kev them nqi los ntawm tag nrho cov ntawv kho mob, cov tuam txhab tuav pov hwm, thiab cov neeg sab nraud uas nws paub txog. Yuav teev cov nqi kho mob kom raws sij hawm thiab yuav ua raws li cov txheej txheem sau nqi hauv txoj kev sau nqi uas tsim nyog. Muaj cov neeg ua hauj lwm hauv Cov Kev Pab Txog Tus Neeg Mob Cov Nqi los pab cov neeg mob daws cov teeb meem ntawm qhov chaw tuav pov hwm thiab cov teeb meem txog cov nqi.

 • Yog thaum lub tuam txhab tuav pov hwm tsis teb li ntawm 30 hnub, yuav xa qhov nqi mus rau tus neeg mob them. 

 • Yuav ua raws li cov cai uas raug ua ntej xa nqi mus rau ib tug neeg mob uas tau cov kev pab los ntawm nom tswv xws li Medicare los sis Medicaid. 

 • Yuav xa ib daim nqi uas qhia meej tias tus neeg mob yuav tau them pes tsawg. 


Cov kev qhia txog tsab cai txog kev pab nyiaj them nqi: MCHS yuav ua li qhov ua tau kom qhia tau rau txhua tus tias muaj kev pab nyiaj them nqi. Yuav sim los txiav txim seb ib tug neeg mob puas tsim nyog rau txoj kev pab nyiaj them nqi ua ntej yuav siv cov Kev Tsib Nqi Nruj (ECAs), nrog rau, yam tsawg:

 • Cov lus qhia txog qhov tias muaj kev pab nyiaj them nqi yuav muab lo rau hauv lub tsev kho mob loj thiab lub tsev kho mob me qhov chaw rau npe, thiab hauv lub tsev kho mob loj chav kho mob thaum muaj xwm ceev. 

 • Yuav muab Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Nyiaj Them Nqi, Daim Ntawv Sua Lus Txog Lub Ntsiab Tseem Ceeb, Daim Ntawv Thov Kev Pab Nyiaj Them Nqi, thiab Tsab Cai Txog Kev Xa Nqi thiab Sau Nqi no txhais ua lus Mev, lus Hmoob, thiab lwm hom lus uas thawj hom lus yog hais los ntawm tsawg dua 1,000 tus tib neeg los sis 5% ntawm cov neeg hauv Cheeb Tsam Muab Kev Pab. 

 • Yuav muab Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Nyiaj Them Nqi, Daim Ntawv Sua Lus Txog Lub Ntsiab Tseem Ceeb, Daim Ntawv Thov Kev Pab Nyiaj Them Nqi, thiab Tsab Cai Txog Kev Xa Nqi thiab Sau Nqi no (nrog rau cov ntawv txhais uas tsim nyog, raws li tau piav saud) tso rau hauv MCHS lub vas sab (website).
 • Yog tias cov kev pab yog nyob tim tsev kho mob loj, yuav muab ib daim qauv ntawm Daim Ntawv Sua Lus Txog Lub Ntsiab Tseem Ceeb rau tus neeg mob thaum rau npe los sis thaum tawm mus tsev. 

 • Yuav xa (los sis emailed) peb daim nqi mus rau ntawm qhov chaw nyob uas nyob hauv ntaub ntawv. Cov as khauj uas tau them tas lawm los sis tau kev pom zoo rau kev pab nyiaj them nqi mas yuav tsis tau txais lwm daim nqi ntxiv lawm. 

 • Txhua daim nqi yuav muaj ib nqe lus qhia rau tus neeg mob tias muaj kev pab nyiaj them nqi, nrog rau seb yuav tiv tauj li cas thiab lub vas sab (website) uas yuav mus muab tau ib daim qauv ntawm Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Nyiaj Them Nqi (nrog rau Daim Ntawv Sua Lus Txog Lub Ntsiab Tseem Ceeb) thiab daim ntawv thov kev pab. 

 • Yuav sim yam tsawg ib zaug los hais qhia rau tus neeg mob hais txog qhov tias muaj kev pab nyiaj them nqi, nrog rau thaum: muab kev pab rau tus neeg mob, kev pab tawm tswv yim txog nyiaj, los sis cov lus sib tham txog tus nqi tiv los ntev lawm. 

 • Yuav muab ib daim qauv ntawm Daim Ntawv Sua Lus Txog Lub Ntsiab Tseem Ceeb, uas piav qhia txog tsab cai hais txog kev pab nyiaj them nqi, ua ntej yuav pib siv cov ECA, raws li tau piav nram qab no. 


Yuav Tau Them Nqi: Yuav thov tau kom them rau cov nqi kho mob uas tsis yog thaum muaj xwm ceev ntawd ua ntej los sis thaum lub sij hawm muab kev pab, yog tias txiav txim tau. Cov kev thov kom them nqi tej zaum yuav muaj xws li tus nqi sib koom them (copayments), cov nqi uas muaj ob daim ntawv kho mob sib koom (coinsurance), cov nqi yus them ua ntej (deductible), cov kev pab uas tsis muaj kev pab them, los sis ib qho nyiaj them ua ntej (down payment) rau Qhov Nyiaj Uas Yus Rho Yus Nyiaj Los Them (Out of Pocket Amount) uas yeej paub tias muaj.

 • Yuav tsum tau them ua ntej rau cov kev pab kho kom zoo nkauj zoo nraug, cov khoom yuav uas tsis tas yuav tau ntawv sau los ntawm kws kho mob, thiab cov kev pab uas tsis yog mob tsim nyog yuav tau kho ua ntej yuav muab qhov kev pab, thiab cov no yuav tsis tsim nyog rau kev pab nyiaj them nqi. 

 • Yuav tsum tau them nyiaj ua ntej los sis ua hli them nqi rau cov kev pab uas muaj ntau cov kev pab ua ke uas txo nqi. 

 • Yuav thov tau kom them ua ntej rau tej co kev kho mob uas tsis kho tam sim ntawd los tau yog pom tias cov neeg mob tsis tsim nyog rau kev pab nyiaj them nqi. 

 • Kev them nqi rau lwm cov nqi uas tus neeg mob tiv mas yuav tau them 20 hnub ntawm hnub uas xa daim nqi. 

 • Feem ntau yuav ua hli them tau rau cov nqi tiv uas ntau zog thiab yuav ua tau yog tias hu rau ib tug neeg ua hauj lwm hauv qhov chaw xyuas txog tus neeg mob cov as khauj. 


Cov Koom Haum Sau Nqi: Yog hais tias twb siv tag nrho cov kev sim sib txuas lus nrog tus neeg mob los daws cov teeb meem txog tus nqi tiv raws li cov nqe lus hauv tsab cai no thiab tsab cai hais txog Kev Pab Nyiaj Them Nqi ntawd es tsis teb li, los sis muaj ib qho chaw nyob hauv ntaub ntawv uas xa tsis tau ntawv mus rau, yuav xa cov as khauj mus rau ib lub koom haum sau nqi sab nraud. Lub koom haum sau nqi yuav sim ua li qhov ua tau los sau kom tau tus nqi uas tiv (nrog rau kev xa ntawv, hu xov tooj, thiab lwm yam kev ua uas tso cai ua raws li nom tswv teb chaws thiab xeev txoj cai), uas txog li cov kev txwv uas tau piav nram qab no.

Kev Tsib Nqi Nruj (ECAs): Yuav sim ua li qhov ua tau, raws li tau piav saud, los txiav txim seb ib tug neeg mob puas tsim nyog rau kev pab nyiaj them nqi ua ntej yuav siv cov Kev Tsib Nqi Nruj. Yuav pib siv cov ECAs los ntawm MCHS, los sis cov koom haum sab nraud uas sawv cev nws, los tsib kom them rau cov nqi muab kev pab los ntawm MCHS. Yuav tsis siv cov ECA ua ntej 120 hnub ntawm hnub xa thawj daim nqi tom qab tawm tim tsev kho mob (yog muab kev pab tim tsev kho mob loj) los sis hnub tim muab kev pab (yog thaum muab kev pab uas tsis yog hauv tsev kho mob loj).

Ua ntej yuav pib siv ib los sis ntau tshaj ib qho ECA, yuav sau ib daim ntawv tuaj qhia rau tus neeg mob tias muaj kev pab nyiaj them nqi rau cov neeg mob uas tsim nyog. Tsab ntawv qhia uas sau tuaj yuav muaj txoj kev pab them nqi Daim Ntawv Sua Lus Txog Lub Ntsiab Tseem Ceeb nrog. Tsab ntawv qhia yuav piav txog cov ECA uas MCHS npaj yuav ua kom tau nyiaj los them rau txoj kev kho mob. Tsab ntawv qhia yuav muab yam tsawg 30 hnub rau tus neeg mob los teb kom zam dhau cov ECA. Tom qab lub sij hawm tsis pub dhau ntawd lawm, yuav pib siv cov ECA.

Cov ECA tej zaum yuav muaj:

 • Qhia rau cov koom haum saib xyuas kev them nqi; 

 • Siv kev cai lij choj los sau nqi; 

 • Muab khoom tuav cia kom txog thaum them cov nqi (liens); 

 • Txiav nyiaj tom hauj lwm mus them nuj nqis; 

 • Yuav tsum tau them ua ntej rau cov kev pab uas tsis yog muaj xwm ceev 
(kev qhia mas tej zaum yuav tshwm sim luv dua qhov qhia 30-hnub). 


Yuav tsis pib cov ECA thiab yuav tsis ua dab tsi mus txuas ntxiv rau cov ECA uas twb tshwm sim lawm thaum ua tseem lis daim ntawv thov kev pab nyiaj them nqi, raws li tau piav hauv Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Nyiaj Them Nqi. Yog pom tias tus neeg mob tsim nyog rau kev pab nyiaj them nqi, yuav ua li qhov tsim nyog los thim cov ECA uas twb tau ua lawm. ​

VI. Tiv Tauj Rau: 


Muaj cov neeg teb xov tooj hauv qhov chaw xyuas txog tus neeg mob cov as khauj los pab teb cov lus nug txog cov nqi thiab kev npaj ua hli them

 • Marshfield Clinic ntawm (888) 258-9775
 Cov neeg mob tseem yuav them nqi los sis npaj ua hli them cov nqi hauv online tau ntawm: www.marshfieldclinic.org/paymybill​. 

 • Lakeview Medical Center ntawm (715) 236-6181 


VII. Tsis pub lwm tus neeg paub: 


MCHS lees paub tias nuj nqis, kev them nqi thiab kev thov kev pab nyiaj them nqi mas yog ib qho teeb meem uas muaj kev txaj muag thiab raug rau tus kheej heev rau cov neeg mob. Yuav tsis pub lwm tus neeg paub txog cov ntaub ntawv kho mob thiab yuav txuag tus neeg lub meej mom rau tag nrho cov txheej txheem hauv kev xa nqi, sau nqi, thiab kev pab nyiaj them nqi. 


XII. Lwm Cov Cai Uas Muaj Feem:

 • MCHS Tsab Cai Txog Kev Pab Nyiaj Them Nqi
 • Family Health Center of Marshfield, Inc. Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Nyiaj Them Nqi
 • Family Health Center of Marshfield, Inc. Tsab Cai Hais Txog Kev Xa Nqi thiab Sau Nqi