Skip to navigation Skip to Content

Search

Menu
Search Marshfield Clinic Health System
Join a world-class health system. Find jobs

Tus neeg mob muaj txoj cai

​​​​​​​​​​​​​​​​​Cov cai ntawm tus neeg mob hauv qab no tsis yog yuav hais tas nhro txhua yam. Txhua tus tib neeg yeej muaj txoj cai tawm suab ib yam:

 • Yuav hwm thiab txawj xav saib taus txhua tus tib neeg
 • Kom txhob muaj tag nrho tej ntaub ntawv los ntawm kev tsim txom los yog hais lus phem
 • Muaj cai txwv tsis pub lwm tus neeg paub txog koj tej kev kuaj mob thiab kho mob
 • Muaj lus nug, los yog kev txhawj xeeb yuav tau ua zoo hais qhia
 • Yuav qhia txhua yam thiab kom nkag siab zoo txog tej ntaub ntawv tsis hais kuaj los yog kho mob nkeeg. Ob qho kev xeem qhia tau zoo thiab tsis zoo. Mam li qhia koj paub sai
 • Muaj cai txiav txim siab txog kev kuaj thiab kho mob nkeeg txog ntawm yus tus kheej. Muaj cai tsis kam kho los tau
 • Muaj txhua yam ntaub ntawv uas yuav muab qhia ua ntej tso cai kuaj los yog kho mob,los yog tsis kam kuaj thiab kho tej mob
 • Pauv dua lwm tus kws kho mob, uas muaj peev xwm yog tias lwm tus kws mob khoom
 • Muaj cai paub txog tus nqi thiab kev qhia txog daim nqi txawm tias yus them taus thiab tsis taus
 • Yog xav tau cov ntaub ntawv kuaj mob los yeej tau tiam sis yuav tau them ib qho mintsis nqi, cov neeg tuav ntaub ntawv mam li qhia koj paub
 • Yog xav tau tej ntaub ntawv los koj muaj cai mus muab ntawm cov neeg txawj ntse
 • Muaj cai txiav txim siab rau tej yam kev kho mob txog ntawm yus tus kheej los yog tso cai rau lwm tus neeg txiav txim siab rau yus yog txog thaum yus tus kheej hais tsis taus lus lawm
 • Tawm suab los qhia txog tej kev pab uas koj tau txais thiab tsis tau txais
 • Txawm tias yog pojniam, txiv neej, kev ntseeg yog yam twg, los yog haiv neeg dabtsi los xij, poj niam sib deev/txiv neej sib deev los sawv daws muaj hwj huaj ib yam nkaus
 • Xav tau ib tug neeg pab nrog nraim los tau
 • Kom txhob muaj kev ntxub txaug los yog yeeb ncuab uas tsis ncaj ncee

Tus neeg mob txoj haujlwm

Cov kev pab uas tus neeg mob tau txais ib nrab. Tsis tas li muaj ntxiv cov cai uas tus neeg mob muaj qee yam yuav tau ua thiab. Tej yam ntawm yog yuav tsum muaj rau tus neeg mob los ntawm tus ntsuj plig uas muaj kev sib ntseeg thiab fwm.

Tus neeg mob muaj txoj haujlwm li ntawm no:

 • Qhia qhov tseeb txog koj tus kheej thiab txhua yam, nrog npe thiab xeem, chaw nyob,xov tooj hauv tsev,los yog xov tooj ntawm tes, hnub yug thiab duab ID, thaum lub sij hawm ua lawv xav tau.
 • Muab txhua yam ntaub ntawv uas yog tseeb txog ntawm lawv tej kev txawj xeeb tam sim no los yog yav tag dhau los thiab lwm yam txog txoj kev mob nkeeg
 • Yuav tsum totaub thiab paub txog koj tus mob thiab tej yam uas koj yuav tsum tau ua
 • Npaj kom zoo thiab ua raws li kev pom zoo hais txog kev kho mob twg npaj tseg, muaj tej yam tsis to taub los mam qhia kiag lub sijhawm ntawm
 • Paub zoo txog koj txoj hau kev txiav txim siab, yog tias koj tsis txaus siab ua raws li koj tus kws kho mob tau qhia tas rau koj
 • Nco ntsoov koj lub sijhawm teem tseg thiab hu qhia Marshfield Clinic paub yog tias tuaj tau thiab tsis tau
 • Ua raws li tsev kho mob txoj cai
 • Muab kom tag nrho tej ntaub ntawv uas yuav them nqi kho mob, muab daim ntawv kuaj mob thiab chaw ua hauj lwm yog xav tau
 • Paub koj cov ntaub ntawv them nqi ua ntej yuav tau txais kev kho mob thiab qhia tias qhov them nqi nov tsis paub meej
 • Paub tseeb txog ntawm koj daim nqi yuav tsum tau them sai raws li tau hais
 • Paub cai thiab fwm tus neeg mob ntiag tug thiab cov neeg ua haujlwm hauv tsev kho mob

Yog koj muaj lus nug los yog lus txhawj xeeb, hu tau rau Nurse Liaison 1-800-782-8581, ext. 7-5300, los yog sau ntawv rau Nurse Liaison, Marshfield Clinic, 1000 North Oak Avenue, Marshfield, WI 54449-5777​

Yog hais tias peb cov neeg txuas lus rau tus kws ntsuam mob daws tsis tau qhov kev txhawj xeeb kom raws li koj siab xav, Yog xav teev ib daim ntawv tsis txaus siab, mus saib ntawm www.medicare.gov los yog hu rau 1-800-MEDICARE (1.800.633.4227). Cov neeg siv TTY hu rau 1-877-486-2048.

-- Los yog nug tau rau --

Wisconsin Chaw Muab Kev Pab Kho Mob (Dept of Health Services) ntawm http://dh​s.wisconsin.gov/bqaconsumer/HealthCareComplaints.htm los yog hu tus xov tooj hu dawb: 1.800.642.6552 los yog sau ntawv mus rau: Division of Quality Assurance P.O. Box 2969, Madison, WI 53701-2969.